1988 Direktor Frey


Dr Ernst Frey het sis Jubiläum g`fieret und zwar 75 Johr! Er het es riisigs Fescht gmacht. Uf em neu teerte Platz isch es grosses Zelt gschtande. Leider isch dr Teer noni ganz fescht gsi was dr zu gfüert het, dass d`Fraue mit de Stöckelischue in dr Teer igsunke sind. UPS!!!!!!!!!!!